Ślub Na Głowie

 

Polityka prywatności 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym Slubnaglowie.pl, zwanego dalej "Serwisem". Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ŚLUB NA GŁOWIE spółka z o.o.  Gorzów Wielkopolski, 66 - 400, Armii Polskiej 33/2 Polska wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000366112,  z nr NIP: 599-31-31-832  REGON: 080469358, właściciel Serwisu, zwany dalej "Usługodawcą".

 

Zakres zbierania danych

Przetwarzamy dane, które podajecie lub pozostawiacie w ramach korzystania z usług serwisu ślubnaglowie.pl,  przede wszystkim  to dane niezbędne do udostępnienia konta firmowego, profilu ślubnego, czy wystawiając ogłoszenie. Usługodawca zbiera dane użytkowników w sposób określony w Regulaminie. W celu założenia konta ślubnego w serwisie użytkownik powinien wypełnić dane umożliwiające kontakt z użytkownikiem: adres poczty elektronicznej e-mail, login. W celu założenia konta firmowego w serwisie użytkownik powinien wypełnić dane umożliwiające kontakt z użytkownikiem: adres poczty elektronicznej e-mail, login, nazwę użytkownika (firmy), imię osoby reprezentującej firmę na które jest zakładane konto.  W trakcie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne.

Wszelkie dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez usługodawcę w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą, lub potencjalnym zainteresowanym ogłoszeniami. jak również w celu należytego wykonywania usług przez Usługodawcę. Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Prawo dostępu

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem oraz usługodawcą oraz w celu realizacji usług przez usługodawcę.

 

Mechanizm cookies

Serwis używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

Cookies innych podmiotów

Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie właściciele serwisu, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Usługodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Usługodawcy, które zostały zamieszczone na stronach serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem usługodawcy.

 

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na adres korespondencyjny usługodawcy - info@slubnaglowie.pl

 

Zmiany Polityki Prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania polityki prywatności w ostatniej wersji. Data 29.03.2013

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź