Ślub Na Głowie


”Ślub Na Głowie” sp. z o.o.

Armii Polskiej33/2,   66-400, Gorzów Wielkopolski.

NIP: 5993131832
REGON: 080469358

 

REGULAMIN

 

Artykuł 1. INFORMACJE OGÓLNE

Artykuł 2. DEFINICJE

Artykuł 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

Artykuł 4. REJESTRACJA

Artykuł 5. BAZA FIRMA

Artykuł 6. TRANSAKCJE

Artykuł 7. TOWARY ZAKAZANE

Artykuł 8. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

Artykuł 9. PRZEBIEG TRANSAKCJI

Artykuł 10. ZAWARCIE UMOWY

Artykuł 11. ROLA SERWISU

Artykuł 12. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Artykuł 13. SYSTEM KOMENTARZY, BLOG I ZASADY DZIAŁANIA SONDY

Artykuł 14. WIRTUALNY ARCHITEKT WESELNY I WIRTUALNA PRZYMIERZALNIA

Artykuł 15. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

Artykuł 16. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Artykuł 17. ZMIANY REGULAMINU

Artykuł 18. ROZWIĄZANIE UMOWY

Artykuł 19. REKLAMACJE

Artykuł 20. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Artykuł 21. ZAŁĄCZNIKI

Artykuł 22. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ REGULAMINU

 

WSTĘP

 

Artykuł 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin sporządzony został w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy funkcjonującej pod domeną slubnaglowie.pl oraz świadczenia i korzystania z usług. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego.

 

1.2 Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez serwis jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu (wraz z załącznikami) oraz jego pełna akceptacja.

 

1.3 Nazwa serwisu, jego koncepcja, układ graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez zgody podmiotu uprawnionego.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Artykuł 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

TOWAR

Rzecz, usługa lub prawo związane z tematyką ślubną/weselną, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem, a które nie zostały wymienione jako towary zakazane w załączniku nr 1 – Towary Zakazane.

UŻYTKOWNIK

Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych w ramach serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik oferujący za pośrednictwem serwisu do sprzedaży Towary na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

GŁOSUJĄCY

Użytkownik Serwisu, bądź też osoba nie będą Użytkownikiem Serwisu, która bierze w głosowaniu w ramach Sondy.

TRANSAKCJE

Procedura zawierania umów sprzedaży Towarów określona w art. 6 Regulaminu.

KONTO

Prowadzone dla Użytkownika serwisu konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu.

KONTO PUNKTOWE

Prowadzone dla Użytkownika konto, z możliwością jego zasilania przez Użytkownika, za pośrednictwem którego rozliczane są poszczególne oferty sprzedaży w ramach Serwisu.

REJESTRACJA

Procedura związana z zakładaniem Konta w ramach uczestnictwa w serwisie.

BAZA FIRM

Zbiór informacji o firmach zarejestrowanych w serwisie, które zaakceptowały regulamin i dokonały rejestracji w serwisie, wyraziły zgodę na gromadzenie danych w uporządkowany sposób w systemie informatycznym w ramach Usług świadczonych przez serwis oraz przeszły pozytywną weryfikację.    

SONDA

Zamieszczone na stronie internetowej Serwisu narzędzie służące poznaniu opinii Głosujących na temat problematyki będącej przedmiotem usług świadczonych przez serwis lub innych zagadnień związanych z tematyką ślubną/weselną.

AWARIA

Za awarię uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z serwisu związanych z organizowaniem Transakcji, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Towaru, złożyć oferty lub wyszukiwać Transakcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w serwisie.

BŁĄD TECHNICZNY

Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisu inny niż awaria.

REGULAMIN

Niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu.

WIRTUALNY ARCHITEKT WESELNY

Usługa świadczona w ramach serwisu skierowana do Użytkowników umożliwiająca    Użytkownikom Konta Firma umieszczania swoich materiałów określonych w regulaminie

WIRTUALNA PRZYMIERZALNIA

Usługa świadczona w ramach serwisu skierowana do Użytkowników umożliwiająca    Użytkownikom Konta Firma umieszczania swoich materiałów określonych w regulaminie

 

UCZESTNICTWO I REJESTRACJA

 

Artykuł 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1 Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

3.2 Serwis pod względem dostępności podzielony jest na dwie części: część prywatną - do której dostęp ma tylko w pełni zarejestrowany oraz zalogowany Użytkownik, oraz część publiczną - do której dostęp ma każdy odwiedzający serwis, nawet nie posiadający konta Użytkownik.

 

3.3 Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie usług świadczonych przez serwis jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem usług płatnych – Załącznik nr 2 Cennik Usług).

 

3.4 Użytkownikami mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

3.5 Użytkownik rejestrujący się w serwisie ma prawo wyboru jednego spośród trzech rodzajów Kont: konto Użytkownik, konto Narzeczona/Narzeczony, konto Firma i konto Konsultant. Osoby fizyczne nie prowadzący działalności gospodarczej mają prawo utworzenia konta Użytkownik, bądź też konta Narzeczona/Narzeczony.

Konto Firma może być utworzone jedynie przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

3.6 Sprzedającym może być jedynie Użytkownik będący osobą prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, bądź osobą fizyczną zajmującą się prowadzeniem działalności gospodarczej, która poddana została weryfikacji w ramach procedury rejestracyjnej dla Konta Firma, zaakceptowała regulamin serwisu oraz przesłała wymagane dokumenty uwzględnione w regulaminie, za wyjątkiem sprzedaży komisowej, gdzie Sprzedającym może być także Użytkownik posiadający konto ślubne. 

 

3.7 Sprzedaż komisowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza możliwość zaoferowania za pośrednictwem serwisu do sprzedaży używanych Towarów przez Użytkownika posiadającego konto ślubne. 

Sprzedaży komisowej w rozumieniu niniejszego regulaminu nie należy utożsamiać z umową komisu, o której mowa w art. 765 -773 k.c.

 

3.8 Korzystanie z usług serwisu przez Użytkowników Konto Ślubne jest darmowe. 

 

3.9 Korzystanie z Usług serwisu przez Użytkowników Konta Firma jest  uzależnione jest od uiszczenia z góry opłaty abonamentowej za określony okres. W trakcie trwania tego okresu Użytkownik Konta Firma (  tylko płatne konta Luxury, Presige, Premium )  uprawniony jest do prowadzenia za pośrednictwem serwisu sprzedaży Towarów. Rodzaje abonamentu oraz zasady odpłatności uregulowane są w załączniku nr 2 – Cennik Usług.

 

Artykuł 4. REJESTRACJA

4.1 Użytkownik zamierzający korzystać z usług serwisu w ramach Konta  Ślubnego w celu Rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. 

 

4.2 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Do każdego Konta może być przyporządkowany tylko jeden adres e-mail.

 

4.3 Użytkownicy zamierzający korzystać z serwisu w ramach Konta Firma, w celu Rejestracji, powinni wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: nazwy firmy/swojego imienia i nazwiska, numeru identyfikacji podatkowej, numeru regon, numeru wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, adresu ze wskazaniem miejscowości, kodu pocztowego, ulicy wraz z numerem, lokalizacji oraz profilu prowadzonej działalności. zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), a także adresu e-mail oraz hasła. 

 

 

  

 

 

4.4 Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny, będący potwierdzeniem Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

4.5 W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach serwisu, w szczególności dokonał za pośrednictwem serwisu zakupu towaru, bądź wystawił Towar do sprzedaży.

 

4.6 Rejestracja lub korzystanie z usług serwisu może zostać uzależnione od uwiarygodnienia  danych Użytkownika.

 

 

 

4.8 W wyniku prawidłowej Rejestracji serwis tworzy dla Użytkownika w zależności od jego statusu jedno z wskazanych w art. 3 punkt 3.5 Konto, które przypisane jest do adresu e-mail podanym w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie logowania adresu e-mail lub nazwy użytkownika oraz hasła.

 

4.9 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie serwisu. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 4.1 i 4.3 w trakcie korzystania z usług serwisu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

 

4.10Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, nie może nabyć Towarów oferowanych do sprzedaży w ramach serwisu,  ani też wystawiać komentarzy w formie opisowej. W przypadku Konta Firma do momentu uregulowania opłaty abonamentowej na rzecz serwisu Użytkownik nie może wystawiać Towarów na sprzedaż.

4.11 Użytkownik Konta Ślubnego w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez serwis musi dokonać pełnej aktywacji Konta potwierdzając rejestrację otrzymanym z serwisu w formie elektronicznej na wskazany przy rejestracji adres e-mail linkiem aktywacyjnym.

4.12 Użytkownik Konta Firma, pomimo dokonania pełnej aktywacji Konta, o której mowa powyżej, uzyskuje dostęp do wszystkich usług świadczonych przez serwis, po pozytywnej weryfikacji przez adminstartora. 

4.13 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

 

4.14 Użytkownik udostępniający Konto na powyższych zasadach zobowiązany jest zawiadomić serwis niezwłocznie o odwołaniu udzielonych wcześniej umocowań, bądź zmianie osób uprawnionych. W przypadku odwołania, bądź zmiany osób uprawnionych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła.

 

4.15 Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach serwisu przez upoważnione osoby oraz wykorzystanie Konta w związku z brakiem zmiany hasła w sytuacji opisanej w art. 4.14.

 

4.16 Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta Firma mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

 

4.17 Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. W tej sytuacji serwis może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

 

4.18 W przypadku utraty konta e-mail dla dalszego korzystania z serwisu przez Użytkownika konieczna jest ponowna rejestracja w serwisie oraz potwierdzenie danych rejestracyjnych zgodnie z procedurą rejestracyjną dla danego rodzaju Konta.

 

4.19 Dokonując rejestracji w serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowej od Administratora w zakresie współpracy prowadzonej przez serwis z innymi podmiotami.

 

Artykuł 5. BAZA FIRMA

5.1 Z chwilą pozytywnej weryfikacji danych w ramach Konta Firma dane Użytkownika zamieszczane są w Bazie Firm. Zakładane jest konto Free 

 

5.2 Baza firm zawiera dane dotyczące wszystkich Użytkowników Konta Firma zarejestrowanych w serwisie.

 

5.3 Użytkownicy zarejestrowani w Bazie Firm mogą korzystać z dodatkowych Wizytówek: Luxury, Prestige, Premim  co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat wskazanych w załączniku nr 2 – Cennik Usług do niniejszego Regulaminu.

 

5.4 Decydując się na skorzystanie z pakietów dodatkowych Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia z góry określonej opłaty na rzecz serwisu zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 2 – Cennik Usług do niniejszego Regulaminu. Aktywacja pakietu dokonana zostaje w ciągu 72h od zaksięgowania wpłaty na rachunek wskazany przez serwis, jednakże tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku. Płatności on-line na portalu slubnaglowie.pl obsługiwane ą przez platformę przelewy24.pl.

 

5.5. Każdy pakiet dodatkowy jest ważny przez okres jednego roku od momentu aktywacji. Opłata za pakiety dodatkowe Wizytówek ma charakter jednorazowy i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi w trakcie jej trwania.

 

5.6 Wybór przez Użytkownika określonego pakietu Wizytówek wpływa na zakres informacji ujawnianej pozostałym Użytkownikom oraz sposób reklamy danego Użytkownika w ramach serwisu.

5.7 Pozycja firm w poszczegółnych pakietach ( osobno dla każdej kategorii ) jest uzależniona od ilości odsłon danej wizytówki, wyjątek w poszczegółnych pakietach stanowią pozycje od 1 do 6 licząc od góry - tu firmy mają pozycje przydzielane przez administratora   - mogą być one dodatkowo płatne, ale dodatkowa opłata  nie jest warunkiem posidania pozycji od 1 do 6 .

 

5.8 W ramach poszczególnych pakietów Użytkownik uzyskuje:

- Wizytówka Free:

- dane osobowe firmy

- dane kontaktowe firmy

- mapa dojazdu do firmy

- wyświetklanie tylko w wybranym okręgu

 

- Wizytówka Premium :

- dane osobowe firmy

- dane kontaktowe firmy

- strona internetowa

- połączenie z facebookiem

- promocja w 1 województwie

- wyszukiwanie firm w wyszukiwarce ( tylko  płatne pakiety )

- zdjęcie w miniaturce

- możliwość sprzedaży w Alei Sprzedażowej (opcja dodatkowo płatna)

- możliwość wystawiania 1 ogłoszenia miesięcznie (folder usułgi) 

- pozycja wizytówki powyżej kont free

- możliwość dodania firmy jako ulubionej

 

- Wizytówka Prestige :

dane osobowe firmy

dane kontaktowe firmy

strona internetowa

połączenie z facebookiem

promocja w 1 województwie

wyszukiwanie firm w wyszukiwarce ( tylko  płatne pakiety )

zdjęcie w miniaturce

możliwość sprzedaży w Alei Sprzedażowej (opcja dodatkowo płatna)

możliwość wystawiania 2 ogłoszeń miesięcznie (folder usułgi) 

pozycja wizytówki powyżej kont home

możliwość dodania firmy jako ulubionej

losowa stała promocja na blogu (zakładka inspiracje, strona główna ) w docelowo wybranych województwach

 

- Wizytówka Luxury :

- dane osobowe firmy

- dane kontaktowe firmy

- strona internetowa

- połączenie z facebookiem

- promocja w 16 województwach (cała Polska)

- wyszukiwanie firm w wyszukiwarce ( tylko  płatne pakiety )

- zdjęcie w miniaturce

możliwość sprzedaży w Alei Sprzedażowej (opcja dodatkowo płatna)

- możliwość wystawiania 3 ogłoszeń miesięcznie (folder usułgi) 

- pozycja wizytówki powyżej kont prestige

- możliwość dodania firmy jako ulubionej przez użytkowników

losowa promocja na blogu (zakładka inspiracje, strona główna) w całej Polsce

 

Artykuł 6. TRANSAKCJE

6.1 Serwis umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Jednocześnie serwis nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

 

6.2 Transakcje realizowane są w ramach Alei Sprzedażowej, gdzie w zależności od rodzaju Konta Użytkownicy mają możliwość bądź Sprzedaży, bądź też Zakupu Towarów.

 

6.3 Sprzedaż za pośrednictwem serwisu przebiega w ten sposób, że Sprzedający wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie. Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa.

 

6.4 Transakcję jednoprzedmiotową przeprowadza się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku Transakcji wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.

 

6.5 Proponowane przez Użytkowników ceny, jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających serwis.

 

Artykuł 7. TOWARY ZAKAZANE

7.1 Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 

7.2 Niezależnie od postanowień art. 7.1 zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 – Towary Zakazane do niniejszego Regulaminu.

 

7.3 Przedmioty, o których mowa w art. 7.1 i 7.2 nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

 

SPOSÓB REALIZACJI TRANSAKCJI

 

Artykuł 8. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

8.1 Sprzedaż w ramach serwisu prowadzić mogą jedynie Użytkownicy Konta Firma, którzy pomyślnie przeszli proces rejestracji oraz weryfikacji danych.

 

8.2 Sprzedający nie może za pośrednictwem serwisu nabywać Towarów przez siebie oferowanych.

 

8.3 Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie serwisu formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.

 

8.4 Opis Towaru powinien być sporządzany w języku polskim . Treść opisu  powinna być związana z tematyką kategorii, w której opis został zamieszczony.

 

8.5 Po zatwierdzeniu przez Sprzedającego treści opisu Transakcji jest ona udostępniana w serwisie i z tą chwilą Sprzedający jest związany treścią opisu Transakcji.

 

8.6 Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.

 

8.7 Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent, bądź też sposobu wykonania Usługi. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 

8.8 Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.

 

8.9 Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji.

 

8.10 Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8.11 Wystawienie w ramach Serwisu oferty sprzedaży przedmiotów związane jest z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Wszelkie rozliczenia z tego tytułu dokonywane są za pośrednictwem systemu punktowego, poprzez obciążenie konta Użytkownika.

 

8.12 Bez względu na jej charakter (jednoprzedmiotowy lub wieloprzedmiotowej), koszt wystawienia Transakcji, w każdym przypadku wymaga uiszczenia opłaty wyrażającej się wartością 10 punktów.

 

8.13 Użytkownik nie ma możliwości wystawienia oferty sprzedaży, w sytuacji gdy stan jego Konta Punktowego wynosi 0.

 

8.13 Zasady oraz sposób nabywania punktów dostępny na e - mial 

 

Artykuł 9. PRZEBIEG TRANSAKCJI

9.1 Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez wybór opcji kupna Towaru. W celu dokonania powyższej czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie „potwierdzenie zamówienia”, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

 

9.2 Z chwilą potwierdzenia kupna Towaru, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane do realizacji zamówienia.

 

9.3 Przed potwierdzeniem decyzji o zakupie wybranych towarów, Użytkownik ma możliwość bieżącej kontroli zawartości wybranych przez siebie Towarów w ramach opcji Koszyk.

 

9.4 Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą kierować za pośrednictwem serwisu do Sprzedającego pytania związane z jego ofertą w serwisie. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

 

9.5 Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje w chwili, gdy sprzedane zostaną wszystkie wystawione sztuki Towaru, lub w przypadku określonym w pkt 9.6.

9.6 Sprzedający może w każdym czasie zamknąć Transakcję. Jeżeli w trakcie Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję, uprzednio anulując wszystkie złożone do tego momentu oferty kupna. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę wyrządzoną w związku z anulowaniem ofert i niedojściem umowy do skutku.

 

9.7 Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający może doliczyć jedynie koszty przesyłki bądź transportu Towaru w rzeczywistej wielkości. Poza powyższymi Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego. Koszty wysyłki lub transportu muszą być zgodne z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, które oferują usługi wysyłki i transportu.

 

9.8 Serwis zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie. Serwis nie może jednak przewidzieć, bądź wykluczyć wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku serwis stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, zaś o zaistniałych awariach bądź przewidywanych przerwach technicznych zobowiązuje się informować użytkowników.

 

9.9 Przerwy techniczne i ich wpływ na przebieg Transakcji reguluje załącznik nr 5 – Przerwy techniczne.

 

9.10 Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach serwis podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.

 

Artykuł 10. ZAWARCIE UMOWY

10.1 Potwierdzenia o zakończeniu Transakcji wysyłane drogą e-mail mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

10.2 Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia zakupu przez Kupującego, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

10.3 Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, po potwierdzeniu przez Kupującego zakupu Towarów może dochodzić zawarcia tej umowy.

 

10.4 Po potwierdzeniu przez Kupującego zakupu Towarów, Kupujący i Sprzedający mają wgląd do  informacji przekazanych serwisowi przez kontrahenta, które obejmują następujące dane: nazwa sprzedającego, numer telefonu, adres, NIP oraz REGON.

 

10.5 Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od potwierdzenia przez Kupującego zakupu Towaru.

 

10.6 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ustalenia w zakresie Transakcji dokonane pomiędzy Użytkownikami poza serwisem oraz bez wiedzy serwisu, ani też nie odpowiada za faktyczne wywiązanie się z umowy przez Kupującego oraz Sprzedającego.

 

Artykuł 11. ROLA SERWISU

11.1 Serwis dołoży starań, aby korzystanie z oferowanych usług było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże serwis nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z usług serwisu.

 

11.2 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Serwis w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna.

 

11.3 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

 

11.4 Serwis nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Transakcji, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji, o czym informuje Sprzedającego oraz Kupujących.

 

11.5 Serwis może usunąć Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię serwisu. Wskutek usunięcia Transakcji informacje dotyczące tej Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie Transakcji) przestają być dostępne w serwisie, dalsze czynności w ramach tej Transakcji są niemożliwe. Jeżeli w trakcie Transakcji wieloprzedmiotowej część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem Transakcji, od momentu usunięcia Transakcji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza lub odpowiedzi na komentarz. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone.

 

11.6 W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonuje terminowo rozliczeń z tytułu korzystania z usług serwisu, a także gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu, w inny sposób szkodzą serwisowi bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, serwis może:

- zawiesić na czas określony Konto Użytkownika;

- ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach serwisu.

- uzależnić korzystanie z serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,

- uzależnić korzystanie z serwisu od uregulowania przez Użytkownika zaległych płatności na rzecz serwisu.

 

 

11.10 Użytkownik w każdym momencie może usunąć Konto. W tym celu powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem do Administratora serwisu. Usunięcie Konta nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania żądania przez Użytkownika. Przed usunięciem konta Użytkownik zobowiązany jest uregulować wszelkie zaległości w płatnościach na rzecz serwisu oraz zakończyć wszelkie Transakcje.

 

11.11 W przypadku powtarzającego się lub rażącego naruszania przez Użytkownika zasad niniejszego regulaminu, działania na szkodę serwisu, otrzymania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych Użytkownika, bądź też otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych Użytkownika, założeniu kilku Kont przez jednego Użytkownika, długiej nieaktywności Konta ( powyżej 6 miesięcy), Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Administratora serwisu, o czym Użytkownik zostanie wcześniej niezwłocznie powiadomiony przez serwis. We wskazanych w niniejszym artykule przypadkach usunięcie konta nie wymaga zgody Użytkownika.

 

11.12 W przypadku usunięcia konta z przyczyn wskazanych w art. 11.11 serwis może odmówić ponownej rejestracji Użytkownika w serwisie.

 

11.13 Z chwilą usunięcia Konta dobrowolnie przez Użytkownika, bądź też przez Administratora z przyczyn wskazanych w art. 11.11 wszystkie dane osobowe, które nie są potrzebne do realizacji  celów opisanych w regulaminie zostaną usunięte.

 

Artykuł 12. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

12.1 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 

12.2 Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach serwisu umowach.

 

12.3 Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych serwisu lub jego Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 

12.4 Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody  serwisu i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów serwisu oraz jego Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 

12.5 Użytkownik zobowiązany jest aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. W przypadku aktualizacji danych serwis ma prawo zobowiązać Użytkownika do nadesłania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających dokonanie aktualizacji.

 

Artykuł 13. SYSTEM KOMENTARZY, BLOG I ZASADY DZIAŁANIA SONDY

13.1 W ramach serwisu Użytkownikowi posiadającemu Konto ślubne  oraz Użytkownikom Konta Firma jako Kupującym udostępniony jest system komentarzy w formie opisowej, który służy do wymiany subiektywnych opinii o Użytkownikach Konta Firma.

 

13.2 Kupujący, bez względu na liczbę Transakcji zawartych z danym Użytkownikiem Konta Firma, może tylko jednokrotnie wystawić komentarz na rzecz tego Użytkownika.

 

13.3 Użytkownik Konta Firma nie ma możliwości wystawienia komentarzy poza przypadkiem opisanym w art. 13.1, może natomiast udzielić jednokrotnej odpowiedzi na każdy otrzymany komentarz.

 

13.4 Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających serwis. Unieważnione komentarze zostaną usunięte.

 

13.5 Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta Firma.

 

13.6 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.

 

13.7 Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

- wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

- danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Kupującego oraz Sprzedającego biorących udział w danej Transakcji,

- adresów stron internetowych,

- treści o charakterze reklamowym.

 

13.8 Serwis nie ingeruje w treści komentarzy i w przypadku komentarzy w formie opisowej odpowiedzi do nich. Serwis usuwa albo edytuje komentarz lub odpowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Serwis może także, według własnej decyzji usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

- komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w art. 13.7,

- komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

- komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który uczestniczył w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia komentarza,

- treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.

 

13.9 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wystawiając komentarze, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

13.10 Wystawione komentarze wraz z ewentualnymi odpowiedziami zostaną unieważnione za zgodą obu Użytkowników uczestniczących w Transakcji. Komentarze zostaną unieważnione jeżeli:

- wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez jednego z Użytkowników przy zachowaniu co najmniej jednego z poniższych terminów, tj.:

1.      120 dni od zakończenia Transakcji lub

2.      30 dni od wystawienia komentarza,

- drugi Użytkownik odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 45 dni od jego otrzymania.

 

13.11 Po unieważnieniu komentarza nie jest możliwe ponowne wystawienie komentarza Użytkownikowi Konta Firma.

 

13.12 Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności danego Sprzedawcy poprzez realizowanie fikcyjnych transakcji.

 

13.13 Blog prowadzony jest w ramach funkcjonowania portalu i dotyczy tematyki ślubno/weselnej.

 

13.14 Użytkownicy posiadający Konto Zwykły Użytkownik lub Konto Pani/Pan Młody oraz Użytkownicy Konta Firma mają prawo do umieszczenia komentarzy dotyczących wpisów na blogu.

 

13.15 Wystawianie komentarzy na blogu podlega regulacji artykułu 13 punkt 13.4 zdanie 1, punkt 13.6, punkt 13.7, punkt 13.9.

 

13.16 Serwis nie ingeruje w treści komentarzy. Serwis usuwa albo edytuje komentarz, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Serwis może także, według własnej decyzji usunąć albo edytować komentarz.

 

13.17 Serwis w ramach prowadzonej działalności możeprowadzić Sondę, której celem jest badanie opinii Głosujących, w celu zapewnienia lepszego działania Serwisu oraz poznania opinii na temat usług świadczonych przez Serwis.

 

13.18 Udzielenie odpowiedzi w Sondzie oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią oraz zaakceptowania warunków Regulaminu.

 

13.19 Wszelkie odpowiedzi udzielone w Sondzie są wyrazem opinii Głosujących, wykorzystywanym na potrzeby Serwisu i nie mogą traktowane jako  miarodajny wyznacznik opinii publicznej.

 

13.20 Treść pytań będących przedmiotem Sondy są przygotowywane i publikowane przez Serwis.

 

13.21 W Sondzie może brać udział każdy podmiot tj. zarówno zarejestrowany Użytkownik Serwisu, jak i osoby niebędące Użytkownikami.

 

13.22 Każda osoba ma prawo do oddania głosu na jedno z pytań przedstawionych w ramach Sondy przez Serwis. Użytkownicy Serwisu mają możliwość tylko jednokrotnego oddania głosu w ramach konkretnego pytania będącego w danym momencie przedmiotem Sondy.

 

13.23 Głosujący potwierdza oddanie głosu na jedną ze wskazanych odpowiedzi poprzez wykorzystanie zamieszczonego przy poszczególnych odpowiedziach odnośnika „głosuj”. Po oddaniu głosu Głosujący ma możliwość wglądu w aktualne wyniki głosowania.

 

13.24 Mechanizm sondy zapisuje w bazie danych wyłącznie sumę głosów oddanych przez wszystkich głosujących na poszczególne odpowiedzi. Sonda nie zawiera mechanizmów zapisujących wybory poszczególnych osób. W szczególności Sonda nie kojarzy udzielonych odpowiedzi z konkretnymi Użytkownikami Serwisu.

 

13.25 Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub zakończenia Sondy w dowolnym terminie bez podania przyczyn.

 

13.26 Serwis nie wyraża zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie wyników Sondy bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu.

 

Artykuł 14. WIRTUALNY ARCHITEKT WESELNY I WIRTUALNA PRZYMIERZALNIA

 

14.1 Wirtualny architekt weselny dla Użytkowników Konto Firma jest usługą odpłatną.

14.2 W ramach usługi Użytkownik Konta Firma może m.in:

- publikować wymiary swojej sali – długość i szerokość – w metrach.

- publikować powierzchnię swojej sali – w metrach kwadratowych.

- publikować wolne terminy dotyczące jej noclegów oraz sal weselnych.

- w ramach prezentacji swojego wirtualnej aranżacji sali (plan sali) samodzielnie utworzyć plan poprzez aplikację wirtualnego architekta weselnego i opublikować go na swoim koncie.

- w ramach wizualnej prezentacji swojej sali lub obiektu noclegu zamieścić do 8 zdjęć danej sali oraz tak samo w przypadku danego obiektu noclegowego, które zostaną wyświetlone na zasadzie galerii w stronie danego planu, czy obiektu noclegowego; przy czym waga jednego zdjęcia nie może przekraczać 1MB; dopuszczalne formaty plików graficznych to JPG, JPEG oraz PNG.

- zamieścić odnośnik do swojej panoramy 360° (jeżeli taką posiada), czyli tak zwane wirtualne spacery prezentujące okolicę, budynek, salę, pokoje noclegowe, itd.

- opublikować lokalizację swojej sali podając: dokładny adres sali (nazwa obiektu, ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo), na podstawie którego system generuje mapkę na bazie

Google Maps – wyświetlany jest i adres i mapka; współrzędne swojej sali, które użytkownicy nawigacji samochodowych mogą wpisać w urządzeniu, aby to doprowadziło ich do celu.

- opublikować dokładne informacje na temat swoich miejsc noclegowych,

tj.: liczbę dostępnych pokoi, na ile osób przystosowany jest dany pokój, metraż danego pokoju, standard swoich pokoi,

- opublikować adres swojej strony internetowej.

- opublikować proponowaną przez siebie bazę noclegową, która zawiera nazwę obiektu, adres obiektu, ulicę, miejscowość, kod pocztowy, województwo, przedział liczby osób, na jaką są pokoje, np. 1-4 os., przedział cenowy za dobę i inne.

 

14.3 Wirtualny architekt weselny dla Użytkowników Konta ślubnego jest usługą nieodpłatną i umożliwia Użytkownikom:

- oglądanie sal weselnych – zdjęć, panoram i planów sal zamieszonych przez Użytkowników Konta Firma.

- aranżowanie układów na sali,

- dostęp do swojego kreatora sali weselnej i porównywania zaaranżowanych przez siebie sal

- korzystanie z istniejących aranżacji wnętrza sali – bazy sal ślubnych

- automatycznego wygenerowanie losowego układu stołów oraz rozsadzenia gości podczas tworzenia aranżacji sali weselnej

- ustalenie listy gości z podziałem na gości od Panny Młodej (na liście gości oznaczeni symbolem sukni ślubnej), gości od Pana Młodego (na liście gości oznaczeni symbolem fraka).

- stworzenie i ustalenie indywidualnego menu pod konkretnych gości lub grupę wraz z godzinami podania dań

- wyszukanie sal ślubnych, restauracji oraz hoteli (obiekty w bazie noclegowej)

- dokonanie rezerwacji sali wówczas jeżeli termin, który go interesuje jest wolny

- dokonanie rezerwacji noclegu wówczas, jeżeli termin, który go interesuje jest wolny

- zapisanie utworzonej przez Użytkownika aranżacji sali weselnej

- wydrukowanie dowolnego planu sali.

 

14.4. Wirtualna przymierzalnia dla Użytkowników Konta ślubnego  jest usługą nieodpłatną i umożliwia Użytkownikom m.in:

- wyświetlanie oraz przymierzanie ubrań/ akcesori tj: welony, biżuteria, naszyjniki, rękawiczki, rajstopy, buty, tiara, dekoracje na włosy, czapki, okulary, sukienki

- wykonanie make up-u: Oczy, usta, brwi, powieki, włosy, podkład

- dopasowanie ubrań / akcesoriów do figury

- zapisu zdjęcia do figury

- wydruku zdjęcia

- udostępnienie zdjęcia na portalach społecznościowych oraz poprzez email

- dodanie własnego zdjęcia zrobionego bezpośrednio za pomocą kamerki internetowej

 

Artykuł 15. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU

15.1 Serwis jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu usług serwisu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, ani też przyczynami niezależnymi od Serwisu takimi jak siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich.

 

15.2 Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

 

15.3 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Serwis jest jednak odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, za pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Serwis jest także odpowiedzialny w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmują także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

 

15.4 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników w zakresie wzajemnej korespondencji związanej z usługami świadczonymi przez Serwis.

 

15.5 Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 

15.6 Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkowników oraz treści korespondencji Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Artykuł 16. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

16.1 Podane przez Użytkowników dane osobowe serwis zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w załączniku nr 3 – Polityka Prywatności do Regulaminu.

 

16.2 Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

16.3 Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał z serwisu w związku z korzystaniem z oferowanych usług, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od serwisu informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji.

 

Artykuł 17. ZMIANY REGULAMINU

17.1 Serwis może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez serwis, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

17.2 Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w serwisie. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy i usunięciem konta z serwisu.

 

Artykuł 18. ROZWIĄZANIE UMOWY

18.1 Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z serwisem (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy użytkownika i hasła. Konto rozwiązać można również, wysyłając prośbę na e mial - info@slubnaglowie.pl, po weryfikacji przez admin, konto zostanie usunięte. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że:

- Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia,

- Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec serwisu i sfinalizować umowy zawarte w wyniku Transakcji.

 

18.2 Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez serwis za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 

18.3 Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji serwisu, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie bez uprzedniej zgody serwisu.

 

18.4 Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z serwisem (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej Transakcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.

 

Artykuł 19. REKLAMACJE

19.1 Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

19.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail pod jakim Użytkownik występuje w serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 

19.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji serwis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

19.4 Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

19.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach serwis może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

Artykuł 20. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Artykuł 21. ZAŁĄCZNIKI

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

-  Załącznik nr 1 – Towary zakazane

- Załącznik nr 2 – Cennik usług

- Załącznik nr 3 – Polityka prywatności serwisu

- Załącznik nr 4 – Zasady tworzenia opisu transakcji

- Załącznik nr 5 – Przerwy techniczne

 

Artykuł 22. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ REGULAMINU

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź