Ślub Na Głowie


”Ślub Na Głowie” sp. z o.o.

Armii Polskiej33/2,   66-400, Gorzów Wielkopolski.

NIP: 5993131832
REGON: 080469358

 

REGULAMIN 

 

Ślub Na Głowie” sp. z o.o.
ul. Armii Polskiej 33 lok. 2
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 5993131832
REGON: 080469358

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. DEFINICJE
§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
§ 4. REJESTRACJA
§ 5. KATALOG FIRM
§ 6. TRANSAKCJE
§ 7. TOWARY ZAKAZANE
§ 8. ROLA SERWISU
§ 9. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
§ 10. PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU
§ 11. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
§ 12. ZMIANY REGULAMINU
§ 13. ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 14. REKLAMACJE
§ 15. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW
§ 16. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ REGULAMINU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszy regulamin zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawa obowiązujące
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2. Regulamin wraz z przepisami obowiązującego prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują
warunki dotyczące korzystania z Serwisu.
3. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:
a) rodzaje i zakres usług Serwisu,
b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu,
c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,
d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,
e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i
prowadzącego Serwis,
f) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Serwisu,
g) tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu slubnaglowie.pl.
5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej slubnaglowie.pl
w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści
poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.
6. Poprzez fakt korzystania z serwisu slubnaglowie.pl i akceptację Regulaminu, Użytkownik
potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego
postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. Nazwa serwisu, jego koncepcja, układ graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe,
oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane,
rozpowszechniane i wykorzystywane bez zgody podmiotu uprawnionego.

§ 2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
ŚLUB NA GŁOWIE/ADMINISTRATOR/USŁUGODAWCA
„ŚLUB NA GŁOWIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 000036, REGON 080469358, NIP 599-31-31-832 . Dane kontaktowe: e-
mail info@slubnaglowie.pl; adres: „ŚLUB NA GŁOWIE” Sp. z o.o. ul. Armii Polskiej 33 lok.

2, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
SERWIS
Serwis dostępny w domenie internetowej www.slubnaglowie.pl o tematyce ślubno-weselnej, służący w
szczególności do umożliwiania Użytkownikom korzystania z usług polegających m. in. na
udostępnianiu danych i umożliwieniu ich wprowadzania do systemu, prezentacji oraz porównywaniu
towarów oferowanych przez sklepy internetowe, oraz ofert firm współpracujących z Serwisem;
UŻYTKOWNIK
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało
dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do Usług świadczonych w ramach Serwisu na zasadach
określonych w Regulaminie.
ODWIEDZAJĄCY
Osoba przeglądająca zawartość portalu.

GŁOSUJĄCY
Użytkownik Serwisu, bądź też osoba nie będą Użytkownikiem Serwisu, a jedynie Odwiedzającym,
która bierze w głosowaniu w ramach Ankiety.
USŁUGA
Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, usługa polegająca na udostępnieniu
Użytkownikom treści zasobów innych serwisów dostarczanych przez Użytkowników, w postaci zdjęć,
filmów, ofert sklepów internetowych i bazy danych firm z branży ślubnej.
KONTO
Dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła), prowadzone dla Użytkownika
Serwisu Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje
o jego działaniach w ramach serwisu. Za pośrednictwem Konta Użytkownik wprowadza i zarządza
danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu
wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie. Użytkownik rejestrujący się
w serwisie ma prawo wyboru jednego spośród dwóch rodzajów Kont: Konto Ślubne i Konto Firmowe.
Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie usług świadczonych przez serwis jest dobrowolne.
KONTO ŚLUBNE
Korzystanie z usług serwisu przez Użytkowników Konta Ślubnego jest bezpłatne.
KONTO FIRMOWE
Konto to może być utworzone jedynie przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w branży ślubnej lub pokrewnej.
Korzystanie z usług serwisu przez Użytkowników Konta Firmowego jest płatne, a forma korzystania
uzależnione jest od wybranego konta, spośród trzech rodzajów (Luxury, Prestige, Premium) i uiszczenia
z góry opłaty abonamentowej za określony okres. W trakcie trwania tego okresu Użytkownik Konta
Firma uprawniony jest do prowadzenia za pośrednictwem serwisu ekspozycji swoich usług lub
towarów. Rodzaje abonamentu oraz zasady odpłatności uregulowane są w załączniku nr 2 – Cennik
Usług.
REJESTRACJA
Procedura związana z zakładaniem Konta w ramach uczestnictwa w Serwisie. Jest to proces polegający
na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu.
WYSTAWCA
To niewystępująca w charakterze konsumenta osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, które mogą eksponować swoje usługi.
KATALOG FIRM
Zbiór informacji o firmach. Miejsce gdzie firmy, osoby świadczące usługi w branży ślubnej,
zarejestrowane w serwisie, posiadające Konto Firmowe, które zaakceptowały regulamin i wyraziły
zgodę na gromadzenie danych w uporządkowany sposób w systemie informatycznym w ramach Usług
świadczonych przez serwis, mogą dodać siebie lub swoją firmę do katalogu w celu promowania siebie
i swoich usług.
OFERTY
To miejsce (zakładka na stronie slubnaglowie.pl) gdzie Wystawcy z bazy firm mogą eksponować swoje
usługi.
OGŁOSZENIE
Prezentowanie przez Wystawcę informacji dotyczącej wykonywania określonej usługi lub towaru.
Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Ogłoszenie zawiera opis prezentowanej usługi lub towaru. (dotyczy tylko konta ślubnego).

ANKIETA
Zamieszczone na stronie internetowej Serwisu narzędzie służące poznaniu opinii Głosujących na temat
problematyki będącej przedmiotem usług świadczonych przez serwis lub innych zagadnień związanych
z tematyką ślubną/weselną.
AWARIA
Za awarię uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy tymczasowo
utracili możliwość korzystania z serwisu, w szczególności nie mogli: zalogować się, wstawić Oferty lub
wyszukiwać Oferty przy pomocy kluczowych metod dostępnych w serwisie.
BŁĄD TECHNICZNY
Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisu inny niż
awaria.
REGULAMIN
Niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu.

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis pod względem dostępności podzielony jest na dwie części: część prywatną - do której dostęp
ma tylko w pełni zarejestrowany oraz zalogowany Użytkownik, oraz część publiczną - do której
dostęp ma każdy Odwiedzający.
2. Serwis nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia dostarczone przez
Wystawców informacje o ich ofercie handlowej.
3. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z
Internetem (w szczególności komputer, telefon, tablet), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę
internetową. Serwis zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich
funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi
protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także plików
cookies.
4. Serwis dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przez Wystawców
przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni
zagwarantować. Podane w Serwisie ceny i dostępność Towaru nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru,
Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Wystawcy, z którego dana oferta pochodzi.
W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z
Wystawcą, od którego dana oferta pochodzi. ŚLUB NA GŁOWIE zastrzega, że nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją
prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Wystawcy.
5. ŚLUB NA GŁOWIE umożliwia Użytkownikowi:
a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Wystawców opublikowanych w
ramach Serwisu,
b) przejście na strony Wystawców promowanych w Serwisie,
c) przeglądanie w Serwisie Inspiracji,
d) dodawanie własnych Inspiracji do Serwisu,
6. Transakcja sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Wystawcą odbywa się na warunkach określonych
przez Wystawcę i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. ŚLUB NA GŁOWIE nie odpowiada
za treść ofert prezentowanych przez Wystawców, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w
szczególności nie odpowiada:
a) za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie,
b) z tytułu realizacji zamówienia złożonego u Wystawcy,

c) z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego
wykonania przez Wystawcę obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży
Towaru lub przepisów prawa,
d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu
prezentowanych w Serwisie przez Wystawców oraz zdolność Wystawcy do ich sprzedaży.
7. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym
charakterze treści wprowadzonej przez Użytkownika lub przez Wystawcę do Serwisu, ŚLUB NA
GŁOWIE zawiadamia o tym Użytkownika lub Wystawcę i niezwłocznie uniemożliwia dostęp do
takiej treści.

§ 4. REJESTRACJA

1. Użytkownik zamierzający korzystać z usług serwisu w ramach Konta Ślubnego w celu Rejestracji
powinien, poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: nazwy użytkownika,
adresu e-mail oraz hasła lub zalogować się za pomocą Facebooka.
2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Do każdego Konta może być przyporządkowany
tylko jeden adres e-mail.
3. Użytkownicy zamierzający korzystać z serwisu w ramach Konta Firma, w celu Rejestracji, powinni

poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny poprzez dobrowolne podanie danych, a także adresu e-
mail oraz hasła.

4. Przesłanie wypełnionego w całości formularza rejestracyjnego traktuje się jako zaakceptowanie
przez Użytkownika postanowień Regulaminu
5. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie
wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny, będący potwierdzeniem Rejestracji. Z chwilą
dokonania aktywacji Konta umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uznaje się za zawartą.
6. Użytkownik powinien podać w formularzu prawdziwe i pełne dane. W przypadku podania przez
Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych ŚLUB NA GŁOWIE zastrzega sobie
możliwość, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, prawo odmowy jego rejestracji lub - w
przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta
Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji
lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
7. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po
dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez
wypełnienie i przesłanie formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto.
8. W wyniku prawidłowej Rejestracji serwis tworzy dla Użytkownika w zależności od jego statusu
jedno z dwóch wskazanych rodzajów Kont, które przypisane jest do adresu e-mail podanym w
formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu, to znaczy po
podaniu na stronie logowania adresu e-mail lub nazwy użytkownika oraz hasła.
9. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, ale nie dokonał aktywacji Konta, nie może nabyć usług
oferowanych w ramach serwisu, ani korzystać z pozostałych opcji dostępnych dla Użytkowników.
W przypadku Konta Firmowego do momentu uregulowania opłaty abonamentowej na rzecz serwisu
Użytkownik nie może korzystać z funkcji wybranej usługi.
10. Użytkownik nie powinien udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont
innych Użytkowników, z wyjątkiem udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie
umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik udostępniający Konto
na powyższych zasadach zobowiązany jest zawiadomić serwis niezwłocznie o odwołaniu
udzielonych wcześniej umocowań, bądź zmianie osób uprawnionych. W przypadku odwołania,
bądź zmiany osób uprawnionych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła.
11. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność
za wszystkie działania podejmowane w ramach serwisu przez upoważnione osoby oraz
wykorzystanie Konta w związku z brakiem zmiany hasła.
12. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z
zastrzeżeniem, że Konta Firmowe mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia
przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

13. W terminie 14 dni od zawarcia umowy przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów
w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik może od niej odstąpić bez
podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie
(do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Użytkownik może
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
14. Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych
usług świadczonych przez serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest
zagrożone. W tej sytuacji serwis może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od
dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik
natychmiast odzyska dostęp do Konta.

§ 5. KATALOG FIRM

1. Z chwilą pozytywnej weryfikacji danych w ramach Konta Firmowego dane Użytkownika
zamieszczane są w Katalogu Firm, a dany Użytkownik automatycznie uzyskuje pakiet Wizytówka
Free.
2. Baza firm zawiera dane dotyczące wszystkich Użytkowników Kont Firmowych zarejestrowanych
w serwisie.
3. Użytkownicy zarejestrowani w Katalogu Firm mogą korzystać z dodatkowych Wizytówek: Luxury,
Prestige, Premim co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat wskazanych w
załączniku nr 2 – Cennik Usług do niniejszego Regulaminu.
4. Decydując się na skorzystanie z pakietów dodatkowych Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia
z góry określonej opłaty na rzecz serwisu zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 2
– Cennik Usług do niniejszego Regulaminu. Aktywacja pakietu dokonana zostaje w ciągu 72h od
zaksięgowania wpłaty na rachunek wskazany przez serwis, jednakże tylko w dni robocze od
poniedziałku do piątku. Płatności on-line na portalu slubnaglowie.pl obsługiwaną przez platformę
przelewy24.pl.
5. Każdy pakiet dodatkowy jest ważny przez okres określony w załączniku nr 2 - Cennik Usług do
niniejszego Regulaminu od momentu aktywacji. Opłata za pakiety dodatkowe Wizytówek ma
charakter jednorazowy i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi
w trakcie jej trwania.
6. Wybór przez Użytkownika określonego pakietu Wizytówek wpływa na zakres informacji
ujawnianej pozostałym Użytkownikom oraz sposób reklamy danego Użytkownika w ramach
serwisu.
7. W ramach poszczególnych kont firmowych, Użytkownik uzyskuje:
a) Wizytówka Free:
- możliwość dodania danych kontaktowych – email,
- wpis do jednego okręgu w katalogu firm.
b) Wizytówka Premium :
- możliwość dodania filmów promocyjnych zamieszczonych na serwisach YouTube i vimeo, zdjęć
(opcja zamieszczania kodu html-share)
- możliwość dodania danych kontaktowych – telefon, Facebook, Instagram, strona www, email,
- promocja w katalogu firm w wybranym województwie,
- możliwość dodania dwóch różnych ogłoszeń w dziale oferty.
c) Wizytówka Prestige :
- możliwość dodania filmów promocyjnych zamieszczonych na serwisach YouTube i vimeo, zdjęć
(opcja zamieszczania kodu html-share)
- możliwość dodania danych kontaktowych – telefon, Facebook, Instagram, strona www, email,
- promocja w katalogu firm w trzech wybranych województwach,
- możliwość dodania dwóch różnych ogłoszeń w dziale oferty.
d) Wizytówka Luxury :
- możliwość dodania filmów promocyjnych zamieszczonych na serwisach YouTube i vimeo, zdjęć
(opcja zamieszczania kodu html-share)

- możliwość dodania danych kontaktowych – telefon, Facebook, Instagram, strona www, email,
- możliwość dodania adresu strony www,
- promocja w katalogu firm we wszystkich województwach,
- możliwość dodania trzech różnych ogłoszeń w dziale oferty.

§ 6. TRANSAKCJE

1. Serwis umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto Firmowe - Wystawcą ekspozycję własnych
towarów i usług,. Jednocześnie serwis nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami
i nie gwarantuje, że Wystawcy mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
2. Nie ma możliwości bezpośredniej sprzedaży za pośrednictwem serwisu. Istnieje wyłącznie opcja
ekspozycji swoich towarów i usług.
3. Proponowane przez Użytkowników ceny, jak i opisy, są informacjami jawnymi, dostępnymi dla
wszystkich odwiedzających serwis.

§ 7. TOWARY ZAKAZANE

1. Wystawcy zobowiązują się do niewystawiania w Ogłoszeniach Towarów, którymi obrót narusza
obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i
inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za
złośliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje
2. Przedmioty, o których mowa w ust. 1 nie mogą być oferowane wraz z towarami lub usługami jako
bezpłatny dodatek (gratis).
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ustalenia w zakresie transakcji dokonanych
pomiędzy Użytkownikami w serwisie i poza serwisem, ani też nie odpowiada za faktyczne
wywiązanie się z umowy przez Użytkowników.

§ 8. ROLA SERWISU

1. Serwis dołoży starań, aby korzystanie z oferowanych usług było możliwe dla Użytkowników
wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów
oraz typów połączeń internetowych. Jednakże serwis nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda
kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z usług serwisu.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za nienależyte wykonanie
bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a
stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Serwis w szczególności nie ponosi
odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach
Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność
Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.
4. Serwis nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Transakcji, zastrzega sobie jednak
możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących
podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji, o czym informuje Sprzedającego oraz
Kupujących.
5. Serwis może usunąć Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają
postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre
imię serwisu. Wskutek usunięcia Transakcji informacje dotyczące tej Transakcji (w szczególności
treść zawarta na stronie Transakcji) przestają być dostępne w serwisie, dalsze czynności w ramach
tej Transakcji są niemożliwe..
6. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonuje terminowo rozliczeń z tytułu korzystania z usług
serwisu, a także gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie

wpływają na dobre imię serwisu, w inny sposób szkodzą serwisowi bądź w uzasadnionych
przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach serwisu wymaga dodatkowej
weryfikacji danych, serwis może:
- zawiesić na czas określony Konto Użytkownika;
- ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie
dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach serwisu.
- uzależnić korzystanie z serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi
dowodami,
- uzależnić korzystanie z serwisu od uregulowania przez Użytkownika zaległych płatności na rzecz
serwisu.
7. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania
będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą względem serwisu.
8. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta, zaś dostęp do
funkcji pozwalających uregulować należności wobec serwisu i sfinalizować zawarte przed
zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług
świadczonych przez serwis. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Transakcje, w których
Użytkownik wystawił Towary, zostają usunięte.
9. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź
prowadzić Konta bez uprzedniej zgody serwisu.
10. Użytkownik w każdym momencie może usunąć Konto. W tym celu powinien wystąpić ze
stosownym wnioskiem do Administratora serwisu. Usunięcie Konta nastąpi w terminie 7 dni
roboczych od dnia przesłania żądania przez Użytkownika. Przed usunięciem konta Użytkownik
zobowiązany jest uregulować wszelkie zaległości w płatnościach na rzecz serwisu oraz zakończyć
wszelkie Transakcje.
11. W przypadku powtarzającego się lub rażącego naruszania przez Użytkownika zasad niniejszego
regulaminu, działania na szkodę serwisu, otrzymania wiarygodnej informacji o bezprawnym
charakterze danych Użytkownika, bądź też otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym
charakterze danych Użytkownika, założeniu kilku Kont przez jednego Użytkownika, długiej
nieaktywności Konta ( powyżej 6 miesięcy), Konto Użytkownika może zostać usunięte przez
Administratora serwisu, o czym Użytkownik zostanie wcześniej niezwłocznie powiadomiony przez
serwis. We wskazanych w niniejszym artykule przypadkach usunięcie konta nie wymaga zgody
Użytkownika.
12. W przypadku usunięcia konta z przyczyn wskazanych w art. 11.11 serwis może odmówić ponownej
rejestracji Użytkownika w serwisie.
13. Z chwilą usunięcia Konta dobrowolnie przez Użytkownika, bądź też przez Administratora z
przyczyn wskazanych w art. 11.11 wszystkie dane osobowe, które nie są potrzebne do
realizacji celów opisanych w regulaminie zostaną usunięte.

§ 9. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach serwisu powinny być zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o
zawartych w ramach serwisu umowach.
3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout),
znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych serwisu stanowią
przedmiot praw wyłącznych serwisu lub jego Użytkowników. Wskazane elementy stanowią
przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji
znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu
materiałów wymaga każdorazowo zgody serwisu i nie może naruszać postanowień regulaminu
Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów
serwisu oraz jego Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie

danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom
trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również
wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach
własnych usługowych serwisów internetowych.
5. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym
niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. W przypadku aktualizacji danych serwis ma prawo
zobowiązać Użytkownika do nadesłania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających
dokonanie aktualizacji.

§ 10. PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU
1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.
2. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła
Użytkownika do Konta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez
funkcjonalności Serwisu bez konieczności wykorzystania Konta.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu
do Konta w przypadku:
a. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,
b. naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub
umowy łączącej strony,
c. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
d. nieopłacenia przez Usługobiorcę faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.
4. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych
służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści i zdjęć:
a. zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe,
b. łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa,
c. naruszających zasady współżycia społecznego,
d. zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone
w miejscach nie wskazanych dla tych danych,
e. reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy,
6. Serwis jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu usług serwisu, jeżeli jest to
spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo
oprogramowania, ani też przyczynami niezależnymi od Serwisu takimi jak siła wyższa, działania
lub zaniechania osób trzecich.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników w
zakresie wzajemnej korespondencji związanej z usługami świadczonymi przez Serwis.
9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub
zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z serwisu w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem oraz szkód wynikających z
podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
10. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkowników oraz treści korespondencji
Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących
przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe są przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.
2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach
przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą
osoby, której dane dotyczą.
3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych
Użytkowników, które otrzymał z serwisu w związku z korzystaniem z oferowanych usług, chyba
że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.
§ 12. ZMIANY REGULAMINU

1. Serwis może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach portalu.
Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez serwis, który nie może być krótszy niż 7
dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje
rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie licząc od chwili wejścia w życie zmian
zostanie powiadomiony o takich zmianach i o prawie do rozwiązania umowy o świadczenie usług
z powodu zmiany Regulaminu. Dalsze korzystanie z Usług po otrzymaniu informacji o zmianie
Regulaminu uważa się za wyrażenie zgody na dokonane zmiany.
§ 13. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z serwisem (dotyczącą określonego Konta)
poprzez wysłanie prośby o rozwiązanie umowy, uzasadnienie i podanie danych dostępowych do
konta, nazwy konta, osoby reprezentującej, loginu i maila na które założono konto, obejmującego
oświadczenie o rozwiązaniu umowy, następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy
użytkownika i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie
potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że:
- Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach
obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia,
- Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających
uregulować należności wobec serwisu i sfinalizować umowy zawarte w wyniku Transakcji.
2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez serwis za wypowiedzeniem, z
zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji serwisu, Użytkownik nie może ponownie
zarejestrować się w serwisie bez uprzedniej zgody serwisu.

§ 14. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Serwis, jeżeli usługi
przewidziane nie są wykonane przez Serwis lub są wykonane nienależycie.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego, mailowo
na adres info@slubnaglowie.pl, lub pisemnej przesyłając pocztą na adres Serwisu.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię,
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Serwis zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez ŚLUB
NA GŁOWIE.
6. Serwis zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad towarów lub usług nabytych od
Wystawców czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować
bezpośrednio do Wystawców, z którego towar lub usługa pochodzi i nie będą one rozpatrywane
przez ŚLUB NA GŁOWIE.

§ 15. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

§ 16. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ REGULAMINU

W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z
jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka
nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia
niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne,
niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz
będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź